صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    5,848,583,160,061
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    6,827,052
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 868,844
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/11/21‏ قیمت آماری هر واحد (ریال): 856,678
تاریخ محاسبه NAV: ‏1394/03/11‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 856,678
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود