صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: هیئت مدیره صندوق کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    10,364,442,821,219
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسین صدرایی     10,844,011
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 967,848
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 955,776
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 955,776
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود