اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,422,727
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,577,273
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,198,201,986,327
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,080,035
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,067,889
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,067,889
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,080,035 1,067,889 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,198,201,986,327
  2 1396/08/27 1,079,998 1,067,851 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,197,772,020,590
  3 1396/08/26 1,075,327 1,063,227 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,144,946,783,424
  4 1396/08/25 1,075,290 1,063,190 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,144,532,011,282
  5 1396/08/24 1,075,267 1,063,166 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,144,258,597,133
  6 1396/08/23 1,075,011 1,062,875 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,140,933,325,641
  7 1396/08/22 1,072,454 1,060,347 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,112,058,551,830
  8 1396/08/21 1,069,629 1,057,489 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,079,413,491,478
  9 1396/08/20 1,070,731 1,058,563 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,091,675,044,690
  10 1396/08/19 1,072,545 1,060,437 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,113,083,527,890
  11 1396/08/18 1,072,507 1,060,399 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,112,648,973,156
  12 1396/08/17 1,072,469 1,060,361 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,112,215,537,041
  13 1396/08/16 1,072,305 1,060,212 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,110,509,233,918
  14 1396/08/15 1,071,426 1,059,309 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,100,198,102,273
  15 1396/08/14 1,072,303 1,060,234 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,110,767,495,236
  16 1396/08/13 1,072,714 1,060,547 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,114,333,939,383
  17 1396/08/12 1,073,656 1,061,528 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,125,545,877,708
  18 1396/08/11 1,073,613 1,061,485 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,125,055,523,132
  19 1396/08/10 1,073,570 1,061,442 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,124,566,023,558
  20 1396/08/09 1,067,456 1,055,383 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,055,355,008,094
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق