صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    6,380,778,694,399
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    6,827,052
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 948,028
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 934,632
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/30 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 934,632
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود