صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    7,048,315,453,359
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    8,215,571
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 869,459
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 857,922
تاریخ محاسبه NAV: 1394/06/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 857,922
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود