صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    10,041,906,828,350
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    10,172,992
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,613
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 987,114
تاریخ محاسبه NAV: 1395/02/30 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 987,114
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود