صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مرکز مالی ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
    7,400,168,967,148
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
    9,198,351
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
نوع صندوق سهامی قیمت صدور هر واحد (ریال): 816,080
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 قیمت آماری هر واحد (ریال): 804,510
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 804,510
ارکان صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود